Sazebník úhrad

Vyjadřování

Poskytování vyjádření k existenci podzemních sítí a související činnosti jsou spojeny s provozními náklady na straně společnosti TwigoNet Europe, SE. V souladu se zněním § 161 jsou tyto činnosti zpoplatňovány dle následujícího sazebníku. Ceny obsahují náklady na pořízení kopie tištěné dokumentace a náklady na doručení. Úhrada je provedena při převzetí zásilky na dobírku.

Položka cena bez DPH
Vyjádření k existenci sítí včetně dokumentace 223 Kč
Příplatek za přednostní vyjádření (do 5 pracovních dnů) 80 Kč
Příprava a zaslání digitální dokumentace DGN (do 5 pracovních dnů) 80 Kč
Vyjádření k projektové nebo prováděcí dokumentaci 257 Kč
Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu 157 Kč
Opakované zaslání nevyzvednutého vyjádření + 91 Kč

Tyto poplatky vyjadřují pouze část provozních nákladů spojených s agendou ochrany sítě.

Vytyčování

Před zahájením stavby má stavbyvedoucí dle §153, odst. 1, stavebního zákona, povinnost zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Náklady na geodetické nebo radiofrekvenční vytýčení, vzniklé na straně společnosti TwigoNet Europe, SE budou hrazeny objednatelem dle níže uvedeného sazebníku:

Položka cena bez DPH
Náklady spojené s geodetickým nebo radiofrekvenčním vytýčením 5.400 Kč
Cestovní náklady (cena za 1 km) 4,50 Kč
Cena za 1 hodinu práce 1 technika na místě stavby 350 Kč
Příplatek za expresní vytýčení (do 5 pracovních dní) 950 Kč

Konečná cena bude fakturována na základě skutečně provedených prací. Tyto budou uvedeny a vzájemně odsouhlaseny v protokolu o vytýčení. Faktura bude zaslána poštou na adresu objednatele vytýčení.